Mentorskap med grund i design thinking

feature-image

Accelerera ert kunddrivna arbete

Mentorskap med grund i design thinking

De flesta branscher fokuserar numera på frågor som UX/tjänstedesign, kunddriven utveckling och digitalisering. Det är en naturlig följd av ett samhälle där teknik utvecklas snabbt och den tekniska infrastrukturen moderniseras, tekniska och ekonomiska flaskhalsar röjs undan allt eftersom. Parallellt med den utvecklingen ökar tillgången till snabb information, och därmed konsumenters möjligheter att jämföra tjänster och produkter med varandra – inte bara med konkurrenten i samma bransch, jämförelserna och förväntningarna känner inga sådana gränser.

När Daresay grundades 2008 såg intresset för de här frågorna helt annorlunda ut, på bara tolv år har det vi arbetar med gått från nice-to-have till hygienfaktor. Företag digitaliseras i snabb takt och har satt UX-frågor högt upp på agendan. Vi tycker naturligtvis att det är en positiv utveckling, men det skapar också nya utmaningar.

En trend är till exempel att större bolag och myndigheter allt oftare vill bygga upp en egen designorganisation, antingen för att ersätta konsulter eller för att driva frågorna strategiskt och ta hjälp av konsulter när det behövs. För den som fått ansvaret att driva förändring i form av digitalisering, innovation eller ställa om till ett kunddrivet arbetssätt, uppstår nästan alltid något eller flera av följande problem:

  • Svårt att rekrytera: Efterfrågan på designers och utvecklare är betydligt större än utbudet.
  • Svårt att bygga team: Bristen på seniora designers och utvecklare gör det svårt att bygga upp team där man lär upp och vägleder nyexaminerade medarbetare.
  • Svårt att behålla medarbetare: Bristen på inarbetad struktur och erfarenhet gör att juniora designers inte trivs, och eftersom de är eftertraktade på arbetsmarknaden riskerar företagen att bli av med dem efter en kostsam inskolningsprocess.

The potential developement curve of a junior designer

Ibland ligger utmaningen istället på ledningsnivå, eftersom många företagsledare är än idag ovana att arbeta design- och kunddrivet. Man har oftast basala kunskaper, en viss nyfikenhet och ibland till och med en stark vilja att ställa om – men saknar både erfarenhet och självförtroende för att använda och optimera det här kraftfulla verktyget.

Man vet inte heller vilka förändringar i organisationens styrning man eventuella behöver göra för att ge rätt jordmån för det nya arbetssättet att växa i. Ibland är det större förändringar av infrastruktur och arbetskraft, men lika ofta är det mindre operativa eller psykologiska steg som behöver tas.

Vill veta mer om ux-mognadsprocessen på ledningsnivå rekommenderar vi artikeln "Fast Tracking User Experience Maturity in Corporations – From a Business Perspective" skriven av Kurt Sillén, Business Director på Daresay, från The Journal of Usability Studies.

Läs artikeln

Lösningen: designmentorer

En lösning som vi erbjuder både på ledningsnivå och på medarbetarnivå är mentorskap, där våra seniora designers, affärsområdesansvariga och utvecklare verkar som mentorer åt organisationen.

Vårt mentorskap är en strukturerad process som utgår från design thinking och självledarskap​. Mentorerna har lång erfarenhet som designers och teamledare där varje projekt har gett dem kunskaper och erfarenheter från både myndigheter och privata aktörer. ​Med sig har de Daresays verktyg och processer som gör att de kan arbeta planerat med så väl individuella samtal som organisationsutveckling.​

Mentorskapet utformas efter kundens behov, och ser olika ut för lednings- respektive medarbetarnivå, men aktiviteter som genomförs är till exempel:

Inspirera och utbilda

Genom facilitering av workshops eller föreläsningar kan vi på mycket kort tid inspirera en grupp i ett arbetssätt, lära ut verktyg och metodik och samtidigt inspirera och ge ny energi.

Anpassa och implementera verktyg och processer

Genom samtal baserade på verktyg från vårt Teamwork kit kan vi på kort tid kartlägga en person eller en grupps utgångsläge, och systematiskt och planerat arbeta för att personen eller gruppen ska kunna utvecklas vidare.​ Daresays Teamwork kit bygger bland annat på Googles undersökningar om effektiva team och skapar team som snabbt kan prestera. En feedbackkultur accelererar personlig utveckling och är även en viktig del av Teamwork kit.

Stötta med coaching och individuella samtal

Individuella samtal är fokuserade på yrkesrollen: att vara designer, råd om verktyg, metod och förhållningssätt. Samtalen handlar om generella delar av yrkesrollen: att hantera krav, möten, och att se och förstå sina egna behov.

Sammanställa, komplettera och paketera design-processer och verktyg

Vi ser över era befintliga designprocesser och gör dem mer tillgängliga för era designers för att säkerställa kvalitet och spårbarhet. Om det behövs kan vi komplettera eller justera innehållet.

Vill du veta mer om våra mentorskapsprogram?

Hör av dig så berättar vi mer!

Case designmentorer: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en av våra kunder där vi har ett mentorskapsprogram. Fas 1 av programmet genomfördes under hösten 2019 och Fas 2 pågår just nu under våren 2020.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen stod inför att fasa ut sina UX-konsulter. Kvar stod en grupp på sju engagerade och fast anställda designers som i huvudsak var juniora. Deras chef undrade:​

Vad behöver mina designers för att utvecklas snabbt, må bra på jobbet och göra mest nytta i organisationen?

Fas 1: kartläggning och lösningsidéer

Genom att intervjua teamet med utgångspunkt i templates från Teamwork Kit utforskade vi deras yrkesprofil, sammanhang och arbetsprocess.​ Varje designer intervjuades individuellt och fick beskriva exempelvis vilka behov, utmaningar och mål de hade för det kommande året. De fick också göra en team map där de beskriver vilka intressenter de har att förhålla sig till i sitt arbete, samt en kundresemall där deras arbetsprocess kartlades.

En analys gjordes på gruppnivå där vi klustrade de övergripande behoven. Utifrån dessa tog vi fram områden och utmaningar vi ville titta närmare på i en workshop med hela teamet, där vi sedan tillsammans med gruppen tog fram lösningsförslag.

Genom att kombinera samtal med designmetodik blev projektet på samma gång stöttande, inspirerande och utbildande för gruppen och chefen fick en kartläggning av gruppens behov framåt, och baserat på den samlade bilden av gruppens utgångsläge och behov tog vi sedan fram ett förslag på fas 2.

Fas 2: utbildning och genomförande

Under fas 2, som pågår just nu och varar i sex månader, anordnar vi utbildande workshops med designteamet samt genomför individuella, coachande samtal. Både samtalen och utbildningsinsatserna genomförs av två seniora tjänste-/UX-designers från Daresay med lång och bred erfarenhet.

Aktiviteterna är baserade på de behov i gruppen som konstaterades i första fasen. Förutom individuella samtal och återkommande workshops, håller vi föreläsningar och genomför ett projekt kring att sammanställa existerande kundcentrerade processer på Arbetsförmedlingen och arbeta in dem i gruppen.

Stockholm

Maria Brenner

Service Designer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att stanna på sidan så godkänner du användandet av dessa cookies. Läs mer här (texten är på engelska).